با توجه به مقررات سختگیرانه قانون کار جمهوری اسلامی ایران در زمینه بیماری های ناشی از کار رشته تخصصی طب کار با هدف پیشگیری و تشخیص زودهنگام این بیماری ها ایجاد شده است. از آنجا که تشخیص بیماریهای شغلی از غیر شغلی و همینظور بیماریهای تشدید شده با شغل بسیار دشوار و غالبا چالش برانگیز است بررسی سالیانه کارکنان با این هدف قدم مهمی در ارتقای سلامت عمومی ست.

 

مرکز تخصصی طب کار البرز با در نظر داشتن این نکته که  بسیاری از بیماریهای شغلی پس از ایجاد علایم و پیشرفت، غیر قابل درمان میباشند جهت تشخیص زودهنگام، درمان به موقع و مداخله جهت تغییر محل کار میتواند خدماتی را به کارفرمایان عزیز و کارگران محترم ارایه نماید.